Tarpvalstybinės prekybos strategija

Europos policijos koledžas, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra ir Europos prieglobsčio paramos biuras toliau analizuos atitinkamų suinteresuotųjų šalių mokymo poreikius[39]. Kad galėtų geriau tirti prekybos žmonėmis atvejus, vykdyti baudžiamąjį prekiautojų žmonėmis persekiojimą, glaudžiau tarpusavyje bendradarbiauti ir sutelkti vienoje vietoje žinias apie prekybą žmonėmis, valstybės narės turėtų įsteigti nacionalines daugiasrites teisėsaugos tarnybas. Europolo atliktas ES organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimas. ES teisės aktuose[21] numatyta, kad nukentėjusiems vaikams turi būti teikiama apsauga, pagalba ir parama. Taip pat mažai žinoma apie papildomą tokių iniciatyvų naudą, nuoseklumą bei darnumą jei jos kelios ir apie jų tarpusavio ryšius. Kartu reikia sukurti prekybos žmonėmis aukų apsaugos, rėmimo ir socialinės integracijos mechanizmus.

Viena svarbiausių bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos dalių — vartotojams ir įmonėms suteikti daugiau galimybių įsigyti prekių ir naudotis paslaugomis.

tarpvalstybinės prekybos strategija

Minėtu sektoriaus tyrimu, kuris papildo šios srities Komisijos tarpvalstybinės prekybos strategija aktų pasiūlymus, Komisija siekė nustatyti galimas konkurencijos Europos elektroninės prekybos rinkose problemas. Atlikdama tyrimą Komisija surinko duomenis iš beveik 1  įmonių, vykdančių elektroninę prekybą vartojimo prekėmis ir skaitmeniniu turiniu, ir išnagrinėjo maždaug 8  platinimo sutarčių.

Šiandien paskelbtoje preliminarioje ataskaitoje pateikiamos pirminės tyrimo išvados. Ataskaitoje nurodoma, kokia verslo praktika gali kelti konkurencijos problemų. Siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi ES taisyklių, kuriomis draudžiama konkurenciją ribojanti veikla ir piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi rinkoje, Komisija gali pradėti konkrečių atvejų tyrimus.

Pagrindiniai nustatyti faktai Preliminari ataskaita patvirtina, kad elektroninė prekyba tampa vis svarbesnė. Ataskaitos duomenimis, prekių ar paslaugų internetu  m. Elektroninė prekyba didina kainų skaidrumą ir konkurenciją, taigi vartotojams siūlomas didesnis pasirinkimas ir jie gali norimą daiktą nusipirkti už geriausią kainą.

Skaidrumas daro poveikį ir tiekėjams: ataskaitoje nurodyta, kad daugiau kaip pusė mažmeninių prekiautojų stebi savo konkurentų kainas ir didžioji jų dalis reaguoja į konkurentų kainų pokyčius. Preliminarioje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys ir į tam tikrą verslo praktiką, kuri gali riboti šią internetinę konkurenciją. Ataskaita turėtų paskatinti įmones peržiūrėti savo dabartines platinimo sutartis ir, jei jos neatitinka ES konkurencijos taisyklių, atitinkamai jas pakeisti.

Todėl kyla rizika susiformuoti konkurencijos taisykles pažeidžiantiems susitarimams tarp gamintojų ir prekybininkų. Vis dėlto, tiek ES, tiek šalių narių institucijos šiai sričiai skiria vis didesnį dėmesį, todėl e. EK įspėjo, kad tyrimas gali paskatinti ES konkurencingumo tarybą tirti kai kuriuos konkrečius e.

Todėl šios strategijos tikslas — sudaryti nuoseklų dabartinių ir būsimų iniciatyvų pagrindą, nustatyti prioritetus, užpildyti spragas, taigi diversifikavimo strategijos verslo pavyzdžiai papildyti neseniai priimtą direktyvą.

Komisija jau paskyrė ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorę, kuri pradėjo dirbti m. Komisija taip pat įkūrė kovai su prekyba žmonėmis skirtą interneto svetainę[14], kuri reguliariai tarpvalstybinės prekybos strategija. Svetainės paskirtis — atlikti specialistams ir plačiajai visuomenei skirto vieno langelio funkciją.

ES įspėjo e. prekybos sektorių, gali imtis tyrimų

Tarptautinės priemonės Jau anksčiau prekybai žmonėmis daug dėmesio skirta tarptautiniu lygmeniu. Reikšmingiausios priemonės — JT Palermo protokolas dėl prekybos žmonėmis ir Europos Tarybos konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis[15]. Ne visos valstybės narės ratifikavo abi teisines priemones, tačiau turėtų tai padaryti. Beje, Komisija primygtinai ragina valstybes nares ratifikuoti visas šios srities tarptautines priemones bei susitarimus ir vykdyti susijusius teisinius įpareigojimus, kad kova su prekyba žmonėmis būtų veiksmingesnė, darnesnė ir nuoseklesnė[16].

Didžiausia atsakomybė už kovą su prekyba žmonėmis tarpvalstybinės prekybos strategija valstybėms narėms. Šio komunikato tikslas — parodyti, kaip Europos Komisija ketina padėti valstybėms narėms tai daryti.

Komisija skelbia pirmines elektroninės prekybos sektoriaus tyrimo išvadas

Sprendime Rantsev prieš Kiprą ir Rusiją[17] pateiktos aiškios žmogaus teisių srities gairės, o valstybės narės nedviprasmiškai įpareigotos imtis reikiamų priemonių spręsti įvairius kovos su prekyba žmonėmis klausimus. Tarp tokių priemonių — įdarbinimas, tyrimas, baudžiamasis persekiojimas, žmogaus teisių apsauga ir parama aukoms.

Jei valdžios institucijos sužino apie prekybos žmonėmis atvejį arba apie tam tikram asmeniui iškilusią grėsmę tapti prekybos žmonėmis auka, jos privalo imtis tinkamų priemonių. Į šią strategiją priemonės įtrauktos po nuodugnaus jau galiojančių priemonių ir politikos tyrimo, ekspertų grupės[18] darbo ir išsamių konsultacijų su vyriausybėmis, pilietinės visuomenės organizacijomis, socialiniais partneriais, mokslininkais, tarptautinėmis organizacijomis, nacionaliniais pranešėjais ar lygiaverčiais subjektais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis.

Strategijoje atsižvelgta ir į aukų nuomones.

ES įspėjo e. prekybos sektorių, gali imtis tyrimų - Verslo žinios

Šioje strategijoje nustatomi penki prioritetai, kuriems ES turėtų skirti daugiausia dėmesio spręsdama prekybos žmonėmis klausimą. Taip pat išdėstomos priemonės, kurių Europos Komisija siūlo imtis per ateinančius penkerius metus kartu su kitais veikėjais, įskaitant valstybes nares, Europos išorės veiksmų tarnybą, ES institucijas, ES agentūras, tarptautines organizacijas, trečiąsias šalis, pilietinę visuomenę ir privatųjį sektorių.

Nustatomi tokie prioritetai: A. Nustatyti, apsaugoti ir remti prekybos žmonėmis aukas B. Stiprinti prekybos žmonėmis prevenciją C. Griežtinti prekiautojų žmonėmis baudžiamąjį persekiojimą D. Gerinti pagrindinių veikėjų tarpusavio veiklos koordinavimą, bendradarbiavimą ir politikos derinimą E. Gilinti žinias apie problemas, kylančias dėl visų formų prekybos žmonėmis, ir veiksmingiau jas spręsti Kad prekybos žmonėmis politika būtų daugiasritė ir nuosekli, ją formuojant turi dalyvauti įvairesnė nei anksčiau veikėjų grupė.

Grupę turėtų sudaryti policijos pareigūnai, pasieniečiai, imigracijos ir prieglobsčio tarnybų darbuotojai, prokurorai, advokatai, teisėjai, teismo personalas, būsto, darbo, sveikatos, socialinės ir saugos inspektoriai, pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, socialiniai ir jaunimo darbuotojai, vartotojų teisių organizacijų nariai, profesinių sąjungų atstovai, laikinojo darbo agentūrų darbuotojai, įdarbinimo agentūrų ir konsulinių bei diplomatinių įstaigų personalas, taip pat sunkiau pasiekiami asmenys, kaip antai teisiniai globėjai ir teisiniai atstovai, paramos vaikams ir aukoms tarnybų darbuotojai.

Į politikos formavimą taip pat galėtų būti įtraukti savanoriai ir konfliktinėse situacijose pasirengę dirbti asmenys. Nustatyti, apsaugoti ir remti prekybos žmonėmis aukas Nustatyti aukas nėra lengva.

Tačiau su auka gali bendrauti įvairių visuomenės sluoksnių atstovai. Nustatyti, ar tam tikras asmuo gali būti prekybos žmonėmis auka, yra nepaprastai svarbu, kad kiekvienas su juo reikalų turintis asmuo galėtų kuo geriau patenkinti penkis pagrindinius jo poreikius: pagarba ir pripažinimas, parama, apsauga, teisė kreiptis į teismą ir kompensacija.

Nustačius auką, policijai ir baudžiamojo persekiojimo įstaigoms sudaromos sąlygos geriau ištirti nusikaltimą ir nubausti prekiautojus žmonėmis. Tarpvalstybinės prekybos strategija reikia sukurti prekybos žmonėmis aukų apsaugos, rėmimo ir socialinės integracijos mechanizmus. Pagal m. Nacionalinių ir tarpvalstybinių nukreipimo mechanizmų sukūrimas Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų sukurti oficialūs, gerai veikiantys nacionaliniai nukreipimo mechanizmai.

Turėtų būti apibūdintos procedūros, kaip geriau nustatyti, nukreipti, apsaugoti ir remti aukas. Į šių mechanizmų taikymą turėtų būti įtrauktos visos susijusios valdžios institucijos ir pilietinė visuomenė. Turėtų būti parengti aukų nustatymo kriterijai, kurių turėtų laikytis visi šios veiklos dalyviai.

Valstybės narės jau įsipareigojo šiuos mechanizmus sukurti iki m. Pagal Direktyvą dėl prekybos žmonėmis, aukos turėtų būti tinkamai apsaugomos ir remiamos atsižvelgiant į individualius rizikos ir poreikių vertinimus.

Atlikti vertinimus turėtų būti viena iš nacionalinių nukreipimo mechanizmų funkcijų. Remdamasi pirmaisiais nacionalinių nukreipimo mechanizmų taikymo valstybėse narėse rezultatais, Komisija parengs gaires, kaip juos patobulinti iki m.

Taip pat turėtų būti nagrinėjami tokie klausimai kaip žalos atlyginimas ir saugus grįžimas. Turėtų būti aiškiai apibrėžtas visų veiklos dalyvių vaidmuo ir atsakomybė. Šiuo metu problemos, kylančios aukoms kertant sienas, paprastai sprendžiamos dvišaliu ad hoc pagrindu. Dažnai tai atima daug laiko ir nėra veiksminga. Laikydamasi į auką orientuoto požiūrio, iki m.

Komisija parengs ES tarpvalstybinį nukreipimo mechanizmo modelį, pagal kurį nacionaliniai nukreipimo modeliai bus geriau susieti, kad būtų lengviau nustatyti, nukreipti, apsaugoti ir paremti aukas.

Europos Komisija imasi pažeidimų elektroninės komercijos sektoriuje Ištyrusi daugiau nei 1. Daugiau kaip dešimtadalis prekybininkų nurodo, kad tiekėjai sutartimis jiems taiko tarpvalstybinės prekybos apribojimus.

Šios gairės padės laikytis darnesnio požiūrio ir pagerinti aukų nustatymą. Jos taip pat turėtų padėti specialistams nustatyti aukas, ypač tas, kurios parduotos seksualinio išnaudojimo, darbo bei organų paėmimo tikslais, ir vaikus.

tarpvalstybinės prekybos strategija

Be to, kaip minėta Komisijos komunikate dėl Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plano, m. Komisija parengs konsulinėms ir pasienio tarnyboms skirtas prekybos žmonėmis aukų nustatymo gaires. Vaikų, prekybos žmonėmis aukų, apsauga Vaikams kyla itin didelė rizika tapti ar pakartotinai būti prekybos žmonėmis aukomis.

Tarptautinės migracijos organizacijos TMO atlikto tyrimo duomenimis, 79 tirtais pakartotinės prekybos žmonėmis atvejais 84 proc.

EUR-Lex - DC - LT

Be to, 18 proc. Tai rodo, kad nepilnamečiams, prekybos žmonėmis aukoms, kyla rizika pakartotinai tapti prekybos žmonėmis aukomis sulaukus pilnametystės[20]. ES teisės aktuose[21] numatyta, kad nukentėjusiems vaikams turi būti teikiama apsauga, pagalba ir parama. Siekiant patenkinti įvairius skirtingų grupių vaikų, įskaitant prekybos žmonėmis aukas, poreikius, būtina sukurti vaikams pritaikytas visapusiškos apsaugos sistemas, kurias taikant būtų koordinuojama įvairių įstaigų ir įvairių sričių veikla.

Siekdama pagerinti vaikų apsaugą, m. Komisija finansuos vaikų apsaugos gairių rengimą.

tarpvalstybinės prekybos strategija

Valstybės narės turėtų sustiprinti vaikų apsaugos nuo prekybos žmonėmis sistemas. Jei vaiko grįžimas neprieštarauja jo interesams, valstybės narės turi užtikrinti, kad jis saugiai ir ilgam grįžtų į kilmės šalį Europos Sąjungoje ir už jos ribų, ir neleisti, kad jis pakartotinai taptų prekybos žmonėmis auka.

Be to, kalbant apie tarpvalstybinės prekybos strategija vaikais, šiuo metu valstybės narės nevienodai apibrėžia vaiko globėjo ir arba atstovo sąvoką[22] ir skirtingai suvokia šių vaidmenį, kvalifikaciją bei kompetenciją[23]. Informacijos apie aukų teises teikimas Per daugelį metų Komisijos gauta korespondencija rodo, su kokiomis problemomis žmonės susiduria, atitinkamų institucijų ar organizacijų prašydami aiškios informacijos apie savo teises į paramą ir sveikatos priežiūrą, teisę gauti leidimą gyventi, darbo teises, teisę kreiptis į teismą ir naudotis advokato paslaugomis, galimybes reikalauti žalos atlyginimo.

Siekdama informuoti aukas apie jų teises ir padėti joms veiksmingai šiomis teisėmis naudotis, m.

tarpvalstybinės prekybos strategija

Komisija pateiks aiškios, patogios naudoti informacijos apie prekybos žmonėmis aukoms ES teisėje nustatytas darbo, socialines, aukų ir migrantų teises[24]. Vėliau, m.

52012DC0286

Stiprinti prekybos žmonėmis prevenciją Nuoseklus požiūris į prevenciją turi apimti baudžiamąjį persekiojimą bei apsaugą ir būti taikomas visose prekybos tarpvalstybinės prekybos strategija srityse. Stiprinti prevenciją reikia atsižvelgiant į pagrindines priežastis, dėl kurių žmonės tampa prekybos aukomis.

Šių priežasčių šalinimas turėtų būti vienas esminių prevencijos ES ir trečiosiose šalyse aspektų. Paklausos suvokimas ir mažinimas Keičiantis geriausio praktikos pavyzdžiais galima sumažinti visų formų prekybos žmonėmis, įskaitant seksualinį išnaudojimą, paklausą. Reikėtų remtis surengtomis vartotojų ir paslaugų naudotojų informavimo kampanijomis, per kurias svarstyti tokie klausimai kaip įmonių socialinė atsakomybė, elgesio kodeksai[25], žmogaus teisės įmonėje ir iniciatyvos, kuriomis siekiama panaikinti prekybą žmonėmis įmonių tiekimo grandinėse.

Kad geriau suvoktų, kaip būtų galima sumažinti paklausą, m. Tarpvalstybinės prekybos strategija tyrimų rezultatai bus aptarti m. Komisijos ataskaitoje apie teisines priemones, kurių kai kurios valstybės narės ėmėsi, kad naudojimasis prekybos žmonėmis aukų paslaugomis būtų laikomas nusikalstama veika[26].

Privačiojo sektoriaus forumo įkūrimo skatinimas Siekiant mažinti prekybos žmonėmis paklausą ir plėtoti tiekimo grandines, nesusijusias su prekyba žmonėmis, taip pat svarbu bendradarbiauti su privačiuoju sektoriumi. Koalicija turėtų gerinti bendradarbiavimą su įmonėmis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, spręsti kylančius uždavinius ir svarstyti prekybos žmonėmis prevencijos, ypač didelės rizikos srityse, priemones.

Komisija ketina kartu su koalicija parengti prekybos žmonėmis aukų teikiamų paslaugų paklausos mažinimo, ypač didelės rizikos sektoriuose, tarp jų — sekso pramonėje, žemės ūkyje, statybų ir turizmo sektoriuose, modelius ir gaires.

ES masto informavimo kampanijos ir prevencijos programos Daug prekybos žmonėmis prevencijos programų, pavyzdžiui, informavimo kampanijų, vykdoma vietiniu, nacionaliniu, tarptautiniu lygmeniu ir trečiosiose šalyse. Tačiau beveik nebuvo nuosekliai vertinama, kaip tokios prevencijos programos padeda siekti jose užbrėžtų tikslų, pavyzdžiui, keisti elgseną ir mąstyseną, ir taip sumažinti prekybos žmonėmis tikimybę.

Taip pat mažai žinoma apie papildomą tokių iniciatyvų naudą, nuoseklumą bei darnumą jei jos kelios ir apie jų tarpusavio ryšius. Po to Komisija kartu su valstybėmis narėmis parengs ES masto gaires dėl būsimų prevencijos priemonių ir informavimo kampanijų, per kurias bus atsižvelgiama į lyčių klausimą.

Remiantis jau dabar vykdomos prevencijos analize, m.